SZKÓŁKAPIŁKARSKA

Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych

Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych

REGULAMIN

1. Akademia Mistrza DP prowadzi zajęcia sportowe i rekreacyjne.
2. Zapisanie uczestnika do Akademii odbywa się za pomocą wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

3. Uczestnik zajęć, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Zajęcia sportowe odbywają się w określonych dniach i godzinach podanych przez Akademię Mistrza DP.

5. Zajęcia są płatne. Płatności regulowane są co zajęcia lub z góry za miesiąc.

6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do utrzymania i dbania o koleżeńską atmosferę. Ewentualne problemy należy zgłaszać trenerowi.

7. W razie złych warunków atmosferycznych lub innych wypadków losowych Akademia Mistrza DP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
8. Osoba pełnoletnia zapisująca się na zajęcia, rodzic lub opiekun prawny dziecka, jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów związanych z działalnością Akademii Mistrza DP.
9. Wszelkie problemy zdrowotne powinny być zgłaszane natychmiast trenerowi. Akademia Mistrza DP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Każdy uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

10. Akademia Mistrza DP ma prawo odmowy zapisu uczestnika na zajęcia.
11. Za ewentualne szkody, powstałe w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania dziecka odpowiada rodzic lub opiekun prawny. W przypadku osoby pełnoletniej konsekwencje ponosi on sam.

12. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest dbanie o sprzęt, higienę i porządek na obiektach sportowych. Ponadto uczestnik powinien być punktualny i zdyscyplinowany. 

13. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia uczestnika z zajęć.
14. Wszelkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin, rozstrzygać ma prawo trener prowadzący zajęcia.